ZADZWOŃ: +48 782 992 523, +48 698 609 230

OFERTA

Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Instytucja rachunku powierniczego znalazła zastosowanie w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r., którą potocznie nazywa się ustawą deweloperską.

Na jakich zasadach działa rachunek powierniczy?

Ustawą deweloperska ustala nowe standardy nabywania inwestycji mieszkaniowych, nakładając wiele obowiązków na deweloperów w celu ochrony ich klientów. Jednym z kluczowych rozwiązań prowadzonych przez ustawę jest obowiązek otwierania w bankach przez deweloperów mieszkaniowych rachunków powierniczych dla realizowanych inwestycji deweloperskich.

> Kliknij w obraz, aby powiększyć.

Rachunek powierniczy odnajdujemy w art. 59 ustawy Prawo bankowe. Jest to szczególny rodzaj rachunku bankowego i dlatego w zakresie nienormowanym przez art. 59, stosuje się do niego przepisy ogólne o rachunkach bankowych zawarte w kodeksie cywilnym (art. 725 – 733) oraz w ustawie Prawo bankowe (Rozdział 3).

Idea rachunku powierniczego sprowadza się do tego, że mogą być na nim gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone deweloperowi przez nabywcę nieruchomości.

Co istotne, na rachunku powierniczym nie można gromadzić innych środków niż należące do nabywcy nieruchomości, jak również środków różnego pochodzenia, tj. zarówno środków osoby trzeciej, oraz środków dewelopera.

Stronami umowy rachunku powierniczego są bank, który otwiera i prowadzi rachunek oraz posiadacz rachunku (deweloper). Nabywca nieruchomości wpłacający środki pieniężne na rachunek powierniczy nie jest stroną umowy rachunku powierniczego. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku powierniczym pozostają jednak własnością nabywcy. Deweloper jest jedynie ich dysponentem. Stan ten trwa do momentu, gdy zgodnie z postanowieniami umowy rachunku powierniczego spełnią się warunki do ich wypłaty na rzecz posiadacza rachunku (deweloper realizuje inwestycję zgodnie ze standardem oferowanym nabywcom). Jeśli do tego nie dojdzie, środki są zwrócone powierzającemu.

Nabywca nieruchomości wpłaca środki pieniężne na rachunek powierniczy po to, aby zostały przeznaczone na cel ustalony z posiadaczem rachunku. Posiadacz rachunku dysponuje powierzonymi środkami we własnym imieniu, ale jest zobowiązany wobec powierzającego do rozliczenia się ze sposobu ich wykorzystania.

Ochrona środków powierzającego

W związku z tym, że to deweloper wydaje dyspozycje co do środków pieniężnych, które zostały na ten rachunek wpłacone, po stronie powierzającego powstaje ryzyko, że środki mogą zostać wykorzystane w sposób sprzeczny z umową powierniczą. Zabezpieczeniem interesów powierzającego przed takim ryzykiem są regulacje zawarte w art. 59 ust. 4 – 6 Prawa bankowego. Przepisy te stanowią, że:

  • w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego środki znajdujące się na rachunku nie podlegają zajęciu
  • w razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku powierniczego środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku podlegają wyłączeniu z masy upadłości
  • w przypadku śmierci posiadacza rachunku powierniczego zgromadzone na tym rachunku kwoty nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku

Spełnimy Twoje marzenia o własnym domu!

Skontaktuj się z nami, zadzwoń lub skorzystaj w formularza poniżej.

698 609 230 lub 782 992 523

bok@wiecejnizdom.com

Polityka Prywatności